Wednesday, September 26, 2007

An Auspicious Time

Erev Sukkos is the time to give tzedakah.

(Rebbe Pinchas of Koretz)